ติวสอบ SAT

 

 การสอบ SAT คืออะไร?

การสอบ SAT เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อนหน้านี้SATย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test หรือ Scholastic Assessment Test จัดโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาชื่อ College Board ข้อสอบนี้จัดสอบครั้งแรกในปี ค.ศ.1926 ในขณะนั้นดำเนินการโดย Educational Testing Service แต่ในปัจจุบันหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการจัดสอบเท่านั้น จากนั้นก็มีการพัฒนาข้อสอบและเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนกระทั่งในปัจจุบันก็คือ การสอบ SAT ถูกเรียกว่า SAT Reasoning Test หรือ SAT Subject Test

ข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่ได้รับมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจึงนิยมคัดเลือกนักเรียนโดยพิจารณาจากผลสอบ SAT ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ในต่างประเทศและในประเทศไทย สำหรับการสอบ SAT นั้นมีการจัดการสอบในหลายประเทศ ซึ่งจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันและสอบในเวลาเดียวกันทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ คือ การสอบ SAT ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าสอบ แต่จำกัดอายุของผลคะแนนสอบให้มีอายุใช้งานได้ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยื่นและสามารสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อสอบ SAT มี 2 ประเภทคือ SAT Reasoning Test และ SAT Subject Test
SAT Reasoning Test คือข้อสอบที่ใช้วัดทักษะนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมี ประกอบไปด้วยข้อสอบ 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 2400 คะแนน ดังนี้คือ

  • Critical Reading เป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้วตอบคำถาม โจทย์จะครอบคลุมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
  • Mathematics คณิตศาสตร์ มีเนื้อหาครอบคลุม พีชคณิต ตรีโกณมิติ สถิติ ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
  • Writing มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนทั่วไป มีทั้งแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องและเขียนเรียงความ(Essay) (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)

SAT Subject Test คือข้อสอบที่ออกแบบเพื่อวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเฉพาะในหมวดต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอบ ยกเว้นว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต้องการ ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยเสียก่อน
อย่างไรก็ตามข้อสอบ SAT ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างต่อประเด็นที่ว่าคำศัพท์ในข้อสอบยากเกินไปและมีเนื้อหาที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่าไหร่ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาจึงมีการเปลี่ยนแปลงกฎการให้คะแนนและเนื้อหาในข้อสอบสำหรับ SAT 

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ