ติวสอบ CU - ATT

 

                   CU-ATT คืออะไร?      

CU-AAT คือ แบบทดสอบวัดความถนัด Chulalongkorn University Academic Aptitude Test สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้
  • Arithmetic
  • Algebra
  • Geometry
  • Problem solving
 2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้
  • Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
  • Finding the meaning of vocabulay in context
  • Identifying sentence errors
  • Improving sentences and paragraphs.

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้

 1. The Critical Reading Section
  • Sentence Completion
  • Passage-based Reading
 2. The Writing Section
  • Improving Sentences
  • Identifying Sentence Errors
  • Improving Paragraphs

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ