ติวสอบ TU - GET

 

    TU-GET คืออะไร?

                   TU-GET ย่อมาจากThammasart university General English Test เป็นชือของเเบบทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ผลคะเเนน TU-GET เป็นส่วนประกอบในการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ ผู้ที่ประสงค์จะทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองโดยเเบบทดสอบจะมีการวัดความรู้ 3 ด้านดังต่อไปนี้

ความรู้ทางไวยากรณ์ (Grammar) 25ข้อ 250 คะเเนน

 Sentence Completion (การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)

Error Identification (การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ความรู้ทางด้านศัพท์ (Vocabulary) 25 ข้อ  250 คะเเนน

ข้อสอบเเบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้น ช่องว่างให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

ขัอสอบที่มีการขีดเส้นใต้คำในประโยค เเละให้เลือกคำที่มีความหมายใก้ลเคียงกันกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) 50ข้อ 500 คะเเนน

เป็นการวัดทักษะการอ่าน หลายๆด้าน เช่น Main idea,Detail information, Pronoun reference เเละ  Conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะเเนนเต็ม 1000 คะเเนน

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกภาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ